Lütfen bekleyiniz...

Gelir Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4027) Yayınlandı

Haber Tarihi: 02.06.2021

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4027), 01/06/2021 tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

* Cumhurbaşkanı Kararı ile,

- Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesi kapsamında yer alan bazı gelirler için tespit edilen 31/05/2021 tarihine kadar geçerli indirimli stopaj oranlarının uygulanma süresi 31/07/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

* Mezkûr Cumhurbaşkanı Kararı’na aşağıda yer verilmiştir;

193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 67 NCİ MADDESİNDE YER ALAN TEVKİFAT ORANLARI HAKKINDAKİ EKLİ KARARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

1 Haziran 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

1/6/2021 TARİHLİ ve 4027 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 2 nci maddesindeki “31/5/2021” ibareleri “31/7/2021” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın geçici 3 üncü maddesindeki “31/5/2021” ibareleri “31/7/2021” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Kararın;

a) 1 inci maddesi, 1/6/2021 tarihinden itibaren açılan veya vadesi yenilenen hesaplara uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

b) 2 nci maddesi, 1/6/2021 tarihinden itibaren iktisap edilen bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ile bu Kararın yayımı tarihinden itibaren iktisap edilen yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.